Besturen

BESTUUR

Onze Scoutinggroep is een Vereniging met een Algemene Ledenvergadering die een verenigingsbestuur benoemt. Het verenigingsbestuur, ook wel groepsbestuur genoemd, is de dagelijkse vertegenwoordiging van de vereniging. Het groepsbestuur ziet toe op de kwaliteit van het spelaanbod en de kwaliteit en kwantiteit van de leden en de leiding van de groep. Het groepsbestuur heeft als taak de leiding van de speltakken waar mogelijk te ondersteunen zodat deze zo goed mogelijk hun taak als leiding kunnen uitvoeren. Met een iets langere horizon bezien is het doel van het groepsbestuur om de identiteit van Scoutinggroep de Argonauten te bewaken en om samen met het stichtingsbestuur de continuiteit van de groep te waarborgen.

Daarnaast heeft De Argonauten een beheerstichting die de bezittingen, materiaal & gebouw en financien van de vereniging beheert. Hiervoor is een stichtingsbestuur benoemd, bestaande uit een aantal vrijwilligers met kennis van de groep en van het beheer. Ook zijn er enkele ouders van jeugdleden lid van het stichtingsbestuur.

Bestuursleden zijn vrijwilligers die voor een termijn van drie jaar worden benoemd. Voor vragen over bestuurszaken of meer informatie over groepsaangelegenheden kunt u een email sturen naar bestuur@argonauten.nl. Ouders die vragen hebben over groeps- of speltakaangelegenheden die niet direct door de speltakleiding kunnen worden beantwoord, zijn ook altijd welkom om bij het bestuur aan te kloppen.

Veiligheid en geborgenheid
Voor onze jeugdleden en voor hun ouders is veiligheid heel belangrijk. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de jeugdleden, van welke leeftijd dan ook, bij onze scoutinggroep in goede handen zijn. Om hiervoor te zorgen, en om te weten wat er moet gebeuren als er onverhoopt wel een incident plaatsvindt, heeft onze scoutinggroep een veiligheidsrisico inventarisatie en evaluatie gedaan waaruit regels en procedures voortkomen om risico’s te minimaliseren. En mocht er toch een ongelukje gebeuren, dan is er een protocol hoe de (bege)leiding en bestuur dan het beste kan handelen. Het verenigingsbestuur ziet erop toe dat de regels rondom veiligheid en geborgenheid gewaarborgd worden, samen met de vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft onze groep huisregels opgesteld, die een leidraad zijn voor hoe we met elkaar omgaan. De huisregels hangen zichtbaar in het clubhuis.

De huisregels van Scouting de Argonauten zijn hier te vinden.

Vertrouwenspersoon
De vereniging heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld (een man en een vrouw), die onafhankelijk zijn van de groep en onder vertrouwelijkheid beschikbaar zijn voor verenigingsleden die contact zoeken over persoonlijke of vertrouwelijke onderwerpen en die onderwerpen niet direct met de leiding of het bestuur willen bespreken. Onze mannelijke vertrouwenspersoon is David Roda, hij is al geruime tijd vertrouwenspersoon bij de Argonauten. Sinds mei 2022 is Juliette Noyons de vrouwelijke, tweede vertrouwenspersoon van de groep. Leden of ouders die een hulpvraag hebben kunnen volledig vrij kiezen uit de twee vertrouwenspersonen. Voor meer informatie zie het aparte kopje “vertrouwenspersoon”.

Privacy beleid
Scouting de Argonauten hecht waarde aan de privacy van haar leden
. Alle gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (https://sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens. Tevens kun je hier het Privacy Beleid van onze scoutinggroep raadplegen.

Vragen, opmerkingen en klachten
Scouting de Argonauten is een open en transparante groep, door vrijwilligers gedragen. Vrijwillig betekent overigens niet vrijblijvend – ook wij als vrijwilliger moeten ons beste beentje voorzetten. Ook vrijwilligers zijn echter gewone mensen die wel eens een foutje maken of iets minder handig aanpakken. Voor vragen, opmerkingen en klachten is het bestuur ALTIJD beschikbaar en benaderbaar. Schroom niet om bij ons aan te kloppen. Het makkelijkst is dat via het sturen van een email naar bestuur@argonauten.nl

 

Verenigingsbestuur
Laurens, voorzitter
Wouter, groepsbegeleider
Jurgen, secretaris en ledenadministratie
Alex, praktijkbegeleider
Boudewijn, praktijkbegeleider
Ilias, materiaalmeester
groepsbestuur@argonauten.nl

Stichtingsbestuur
Felix, wnd. voorzitter
Juliette, secretaris
Reinout, penningmeester
Hans-Willem, materiaalmeester
Hanno, bestuurslid
Pieter, bestuurslid
stichtingsbestuur@argonauten.nl

Naast het bestuur is voormalig bestuurslid David onze bestuursadviseur.

 

BESTUURSVACATURES

Vacature Voorzitter Stichtingsbestuur

De Argonauten zoeken een enthousiast persoon (m/v) die de beheerstichting zou willen voorzitten voor een bestuurstermijn van 3 jaar. De voorzittersrol klinkt misschien eng en druk, maar dat valt heel erg mee. Het tijdsbeslag is gemiddeld een paar uur per maand, flexibel in te delen. En je krijgt er een hoop blije gezichten van kinderen en ouders voor terug als onze scoutinggroep door inzet van velen lekker blijft draaien!

De stichtingsvoorzitter zit 4x per jaar het stichtingsoverleg voor. Het stichtingsbestuur is goed gevuld met enthousiaste en kundige vrijwilligers. Met enige regelmaat is er overleg tussen de stichtingsvoorzitter en het groepsbestuur over welke wensen er actueel spelen binnen de scoutinggroep ten aanzien van de faciliteiten en budgetwensen. De voorzitter kan dat vervolgens op de stichtingsagenda zetten.

Enige ervaring met het reilen en zeilen van Scouting of een vrijwilligersvereniging in het algemeen is een pre. Maar niemand wordt zomaar in het diepe gegooid, en er is een grote groep vrijwilligers waarmee we alle taken samen aanpakken. De huidige voorzitter zorgt uiteraard voor een passende overdracht en een overgangsperiode.

Schroom niet om voor meer informatie contact op te nemen met stichtingsbestuur@argonauten.nl. Alvast hartelijk dank!